Hva er innovasjon

Definisjon av innovasjon

Begrepet innovasjon kan defineres som å skape noe nytt eller fornye det nåværende. Det kommer fra det latinske ordet “innovare”
Reference - double click to edit
Reference - double click to edit
, og er et resultat bygd på kjent kunnskap, fornyet fra ny kunnskap og nye kombinasjoner
Reference - double click to edit
Reference - double click to edit
. Blir mest omtalt i forbindelse med bedriftsinnovasjon. Eksempel på en bedriftsinnovasjon kan være:

* Fornyelse av et produkt
* Nye produksjonsmetoder
* Nye virkemidler i markedsføringen
* Nye måter å distribuere produktene på
* Nye måter å organisere driften og ledelsen på
Reference - double click to edit
Reference - double click to edit


Med slike nye tiltak ønsker bedriften å skape ett bedre konkurransedyktig produkt og eller tjeneste som hovedsakelig tar sikte på økonomisk vekst. En innovasjonen bedriften foretar seg kan god være noe som allerede eksistere hos andre bedrifter, man sier likevel innenfor bedriften at det er nyskapende.
Reference - double click to edit
Reference - double click to edit
Det blir ikke kalt en innovasjon før man setter det i bruk eller ser resultater ut av innovasjonen, men det er fremdeles en innovasjon selv om den skulle gi negativt eller positivt resultat. For og få i gang en innovasjon i en bedrift kreves samarbeid, der man tar i bruk ulike ressurser og kunnskaper. Uten kunnskaper, utdannelse, erfaring eller samarbeid vil man ikke kunne utvikle noe god og funksjonell innovasjon som er nyskapende eller en forbedring av eksisterende produkt/tjeneste.

Vi deler innovasjon inn i to ulike retninger kalt gradvise innovasjoner og radikale innovasjoner. Den mest vanligste formen for innovasjon skjer gradvis der man gjør små tiltak for å fornye et produkt eller prosesser og man i lengden kan overstige verdien av radikale innovasjoner over lengre tid. Eksempel på en gradvis innovasjon kan være Ipoden, da gradvis har over tid fått flere funksjoner, større minne og annen utforming. Den andre formen kalt radikale innovasjoner er når det blir skapt noe helt nytt, eksempel er “tripp trapp stolen” som ble lansert i 1972 og var en radikal innovasjon innenfor barnestoler, der man kunne tilpasse høyde etter barnets alder.
Reference - double click to edit
Reference - double click to edit

Tripp trapp stolen blir da en produktinnovasjon siden den er et nyskapende produkt. Produksjonsinnovasjon kan enten skje gradvis eller radikalt for å skape et nytt produkt.

Prosessinnovasjon – skjer innen produksjon, markedsføring o.l. påvirker i vesentlig grad produksjonsnivået, produkt kvalitet eller kostnader med produksjon eller distribusjon.


ent.jpg


Innovasjon er et moteord i tiden
Det er blitt svært populært de siste fem årene å bruke ordet innovasjon om noe som man kanskje litt snartenkt ser på som en nyskapning av ett produkt eller tjeneste, uten helt å tenke over definisjon av ordet innovasjon.
Ordet innovasjon blir mye brukt fordi det er framtidsrettet og viser at de eller noe duger og er en forbedring.
Men med en slik “overbruk” av innovasjonsordet så er vi med på å uskadeliggjøre slagkraften i begrepet fordi det heller blir brukt som et honnørord enn begrepsord. Man sammenligner det litt med historien ifra “keiserens nye klær” der man så lenge bruker innovasjonsordet i en setning så blir ting ansett som moderne, nytt og gammelt kan fort bli presentert på nytt kun med ett enkelt ord, vi klapper for keiseren uten klær. Det har blitt mye misbrukt innenfor politikk da det forbindes med radikal forandring og lover forbedring.
Reference - double click to edit
Reference - double click to edit


I motebransjen er det trender som driver utviklingen
Innenfor motebransjen er det hele tiden ett kappløp om innovasjoner, men her er det svært sjeldent at man finner radikale innovasjoner. Men det unike med mote er at trend er drivkraften bak innovasjonsprosessen. Det er ett hardt løp innen mote og det skapes hele tiden nye trender som igjen betyr at det hele tiden foregår en innovasjon, der man må forutsi en trend før den treffer markedet. Har man stor kontroll over markedet, bygget opp pålitelighet og et merke så kan man være med på å skape en trend, som igjen går side med side på innovasjonsfronten, altså man skaper et behov blant forbrukerne før forbrukerne selv er klar over det. Dette gir én stor konkurranse overtak på motemarkedet.[1]
  1. ^
    http://www.tu.no/nyheter/samfunn/article38021.ece